Smluvní podmínky

Prohlášení o právech a povinnostech

Toto Prohlášení o právech a povinnostech („Prohlášení“, „Podmínky“ nebo „PPP“) představuje podmínky použití služby, které upravují náš vztah s uživateli a dalšími osobami využívajícími Zoologer a značky, produkty a Služby Zoologer, které označujeme jako „Služby Zoologeru“ nebo „Služby“ Používáním Služeb Zoologeru vyjadřujete souhlas s tímto Prohlášením, které je čas od času aktualizováno v souladu s odstavcem 8 uvedeným níže.


 • Soukromí

  Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. V našich Zásadách používání dat jsou uvedeny důležité informace o tom, jak můžete Zoologer používat ke sdílení informací a obsahu s ostatními a jak váš obsah a informace shromažďujeme a používáme my.

 • Sdílení vašeho obsahu a informací

  Jste vlastníkem veškerého obsahu a informací, které na Zoologeru zveřejníte. Kromě toho:

  • K obsahu chráněnému právy k duševnímu vlastnictví, jako jsou fotografie a videa (obsah podléhající duševnímu vlastnictví, DV), nám výslovně udělujete následující oprávnění, v souladu s vaším nastavením soukromí a nastavením aplikací: udělujete nám nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvětovou bezúplatnou (royalty-free) licenci na použití veškerého obsahu podléhajícího DV, který zveřejníte na Zoologeru nebo v návaznosti na něj (Licence k DV). Tato licence k DV končí, jakmile svůj obsah podléhající DV odstraníte ze svého účtu, s výjimkou případů, kdy jste tento obsah sdíleli s ostatními (pokud jej také oni neodstranili).
  • Jestliže obsah podléhající DV odstraníte, bude odstraněn obdobným způsobem, jako při přesunutí do Koše v počítači. Berete však na vědomí, že odebraný obsah může existovat v záložních kopiích po přiměřeně dlouhou dobu (nebude však dostupný ostatním).
  • Pokud publikujete obsah nebo informace, znamená to, že povolujete všem (včetně osob mimo Zoologeru) přístup k těmto informacím, jejich použití a jejich spojení s vámi (tj. s vaším jménem a profilovou fotkou).
  • Oceňujeme jakékoli vaše ohlasy nebo návrhy týkající se Zoologeru. Mějte však na paměti, že jak vaše ohlasy, tak i vaše návrhy můžeme použít bez nároku na honorář pro vás (stejně jako vy nemáte povinnost nám je poskytovat).
 • Bezpečnost

  Naší maximální snahou je zajistit bezpečnost Zoologeru, ale nemůžeme ji zaručit. Abychom mohli bezpečnost na Zoologeru zajistit, potřebujeme vaši spolupráci. Ta pro vás přináší následující závazky:

  • Nebudete na Zoologeru zveřejňovat neautorizovaná komerční sdělení (například spam).
  • Nebudete shromažďovat obsah nebo informace jiných uživatelů, nebo jinak získávat přístup k Zoologeru, pomocí automatických nástrojů (jako jsou vyhledávací roboti, prohledávací moduly nebo scrapery) bez našeho předchozího svolení.
  • Nezapojíte se prostřednictvím Zoologeru do nezákonného multi-level marketingu na pyramidovém principu.
  • Nebudete nahrávat viry ani jiné škodlivé kódy.
  • Nebudete se pokoušet zjistit přihlašovací údaje ani získat přístup k účtu patřícímu někomu jinému.
  • Nebudete šikanovat, zastrašovat ani obtěžovat žádného uživatele.
  • Nebudete zveřejňovat: nenávistné projevy, výhrůžky nebo pornografii, podněty k násilí, nebo obsah s nahotou či realisticky vyobrazené nebo bezdůvodné násilí.
  • Nepoužijete Zoologer k činnostem nezákonným, klamavým, škodlivým nebo diskriminačním.
  • Nebudete vyvíjet žádnou činnost, která by mohla způsobit ztrátu funkčnosti, přetížení nebo nesprávnou funkci nebo vzhled Zoologeru, jako je útok s cílem odepření služby nebo narušení vykreslování stránek nebo jiné funkce Zoologeru.
  • Nebudete napomáhat k porušování tohoto Prohlášení nebo našich zásad ani je podněcovat.
 • Bezpečnost registrace a účtu

  Uživatelé Zoologeru poskytují svá skutečná jména a informace, a má-li to tak zůstat, potřebujeme vaši pomoc. Dále uvádíme několik vašich povinností vůči nám týkajících se registrace a zajištění bezpečnosti vašeho účtu:

  • Neposkytnete na Zoologeru falešné osobní informace a ani bez povolení nevytvoříte účet pro nikoho jiného.
  • Nebudete vytvářet více než jeden osobní účet.
  • Pokud váš účet deaktivujeme, nevytvoříte bez našeho svolení jiný.
  • Svoji osobní nástěnku nepoužijete ke komerčnímu obohacení.
  • Nebudete Zoologer používat, pokud je vám méně než 13 let.
  • Nebudete Zoologer používat, pokud jste odsouzeným sexuálním delikventem.
  • Své kontaktní informace budete udržovat přesné a aktuální.
  • Nesdělíte nikomu své heslo (nebo v případě vývojářů svůj tajný klíč), neumožníte nikomu přístup ke svému účtu ani nepodniknete žádné jiné kroky, které by mohly bezpečnost vašeho účtu ohrozit.
  • Nepřenesete svůj účet (včetně profilů, které spravujete) na jiného uživatele bez našeho předchozího písemného svolení.
  • Pokud vyberete pro svůj účet nebo stránku uživatelské jméno nebo jiný identifikátor, vyhrazujeme si právo jej odebrat nebo opakovat vznesení nároku, pokud jej budeme považovat za nevhodný (například v případě stížnosti vlastníka ochranné známky na uživatelské jméno, které nemá přímý vztah ke skutečnému jménu uživatele).
 • Ochrana práv ostatních uživatelů

  Respektujeme práva druhých a od vás očekáváme to samé.

  • Nebudete na Zoologeru zveřejňovat obsah ani podnikat žádné kroky zasahující do práv jiných osob nebo jinak porušující zákon.
  • Jsme oprávněni odebrat jakýkoli vámi zveřejněný obsah nebo informace na Zoologeru, pokud se domníváme, že porušuje toto prohlášení nebo naše zásady.
  • Jestliže odebereme váš obsah z důvodu porušení autorských práv někoho jiného a jste přesvědčeni, že byl odebrán omylem, máte možnost odvolat se.
  • Pokud budete opakovaně porušovat práva k duševnímu vlastnictví jiných osob, zablokujeme vám účet.
  • Nepoužijete naše autorská práva nebo ochranné známky ani jiné zavádějícím způsobem podobné známky, pokud k tomu nemáte naše písemné svolení.
  • Při shromažďování informací od uživatelů jste povinni dodržovat následující pravidla: musíte si vyžádat jejich souhlas, vysvětlit, že jejich informace shromažďujete vy (ne Zoologer) a zveřejnit zásady ochrany osobních údajů, kde bude uvedeno, jaké informace shromažďujete a k jakému účelu budou použity.
  • Nezveřejníte na Zoologeru doklady žádného uživatele prokazující jeho totožnost ani jeho citlivé finanční údaje.
  • Nebudete posílat e-mailové pozvánky osobám, které nejsou uživateli, bez jejich souhlasu. Zoologer nabízí nástroje pro sociální hlášení, které uživatelům umožňují vytvářet zpětnou vazbu.
 • O reklamě a dalším komerčním obsahu poskytovaném nebo zpřístupněném prostřednictvím Zoologeru

  Naším cílem je nabízet takovou reklamu a další komerční nebo sponzorovaný obsah, který bude pro naše uživatele a inzerenty představovat nějaký přínos. Abychom toho mohli dosáhnout, je třeba, abyste souhlasili s následujícími podmínkami:

  • Povolujete nám použít vaše jméno, profilovou fotku, obsah a informace ve spojení s komerčním, sponzorovaným nebo souvisejícím obsahem, který poskytujeme nebo zprostředkováváme. To třeba znamená, že nás tímto opravňujete, abychom mohli za poplatek firmám nebo jiným subjektům zobrazovat vaše jméno nebo profilový obrázek s vaším obsahem nebo informacemi, aniž bychom vás museli jakkoli finančně odškodnit.
  • Neposkytneme váš obsah ani informace inzerentům bez vašeho souhlasu.
  • Jste si vědomi toho, že nemůžeme ve všech případech identifikovat placené služby a komunikaci jako takové.
 • Zvláštní ustanovení vztahující se na software

  • Nebudete provádět modifikace, vytvářet odvozeniny, dekompilovat ani extrahovat náš zdrojový kód, pokud od nás nebudete mít výslovný písemný souhlas nebo nepůjde o záležitost v rámci open source licence.
 • Změny a dodatky

  • Na chystané změny těchto podmínek vás upozorníme předem.
  • Pokud budete Služby Zoologeru používat i po zveřejnění takového upozornění na změnu našich podmínek, zásad nebo pravidel, upravené podmínky, zásady nebo pravidla tím přijímáte.
 • Ukončení

  • Pokud porušíte ustanovení nebo smysl tohoto Prohlášení nebo nás jinak vystavíte riziku či možnosti trestního stíhání, můžeme vám přestat poskytovat část nebo všechny funkce Zoologeru. Na tuto skutečnost vás upozorníme e-mailem nebo při vašem následujícím pokusu o přístup k vašemu účtu.
 • Spory

  • Veškeré žaloby, soudní nařízení nebo spory vůči nám vzešlé z tohoto prohlášení nebo používání Zoologeru budete vznášet výhradně u soudu České republiky. Souhlasíte s tím, že pro účely vedení veškerých takovýchto sporů se podřídíte jurisdikci daných soudů. Toto prohlášení a vaše případné žaloby na nás se řídí zákony státu Česká republika, bez ohledu na kolizi právních ustanovení.
  • Pokud vůči nám někdo podá žalobu týkající se vašich kroků, obsahu nebo informací na Zoologeru, odškodníte nás v souvislosti s touto žalobou za veškeré škody, ztráty a výdaje jakéhokoli druhu (včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení). Přestože stanovujeme pravidla chování uživatelů, nemáme možnost ovlivnit ani určovat akce uživatelů na Zoologeru a nezodpovídáme za obsah ani informace, které uživatelé prostřednictvím Zoologeru přenáší nebo sdílejí. Neneseme zodpovědnost za jakýkoli urážlivý, nevhodný, obscénní, nezákonný nebo jinak nepřijatelný obsah, se kterým je možné se na Zoologeru setkat. Neneseme zodpovědnost za chování uživatelů Zoologeru, ať už jde o chování online, nebo v reálném světě.
  • SNAŽÍME SE UDRŽET ZOOLOGER V CHODU, BEZ CHYB A BEZPEČNÝ. PŘESTO JEJ POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. ZOOLOGER POSKYTUJEME TAK, JAK JE, BEZ VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ SMLOUVY. NEZARUČUJME BEZPEČNOST A BEZCHYBNOST ZOOLOGERU ZA VŠECH OKOLNOSTÍ, ANI NEPŘETRŽITOU FUNKCI ZOOLOGERU BEZ VÝPADKŮ, PRODLEV ČI NEDOKONALOSTÍ. SPOLEČNOST FLYING PENGUINS S.R.O. NENESE ODPOVĚDNOST ZA AKCE, OBSAH, INFORMACE ANI DATA TŘETÍCH STRAN A ZPROŠŤUJETE NÁS, NAŠE ŘEDITELE, REFERENTY, ZAMĚSTNANCE A ZÁSTUPCE ZODPOVĚDNOSTI V SOUVISLOSTI S ŽALOBAMI A NÁROKY NA ÚHRADU ŠKOD, ZNÁMÝCH I NEZNÁMÝCH, VZNIKLÝCH V SOUVISLOSTI NEBO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM SPOJENÝCH S NÁROKY, KTERÉ VŮČI TAKOVÝMTO TŘETÍM STRANÁM VZNÁŠÍTE. NENESEME ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLI UŠLÝ ZISK ANI JINÉ NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S TÍMTO PROHLÁŠENÍM NEBO ZOOLOGEREM, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE JSME BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNI. NAŠE SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z TOHOTO PROHLÁŠENÍ NEBO PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGERU NEPŘEKROČÍ VĚTŠÍ ČÁSTKU, KTEROU JSTE NÁM ZAPLATILI BĚHEM UPLYNULÝCH DVANÁCTI MĚSÍCŮ. PLATNÉ ZÁKONY MOHOU RUŠIT OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI NEBO NÁHODNÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD, VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE NA VÁS PROTO NEMUSÍ VZTAHOVAT. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ BUDE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI FLYING PENGUINS S.R.O. OMEZENÁ V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE, KTEROU DOVOLUJÍ PLATNÉ ZÁKONY.
 • Zvláštní ustanovení pro uživatele mimo České republiky

  Usilujeme o vytvoření globální komunity s konzistentními standardy pro všechny, avšak současně respektujeme místní zákony. Pro uživatele a osoby, které využívají Zoologer mimo území České republiky, platí následující ustanovení:

  • Souhlasíte s přenesením a zpracováním svých osobních údajů v České republice.
  • Pokud se nacházíte v zemi, na kterou se vztahuje embargo České republiky, nebo embargo EU, nebudete se na Zoologeru účastnit komerčních aktivit.
 • Definice

  • Slovem „Zoologer“ nebo „Služby Zoologeru“ označujeme funkce a služby, které zpřístupňujeme, včetně funkcí a služeb poskytovaných prostřednictvím našich webových stránek na adrese www.zoologer.com a veškerých dalších licencovaných nebo partnerských webů Zoologeru (včetně subdomén, mezinárodních verzí a mobilních verzí).
  • Jako „platformu“ označujeme sadu rozhraní API a služeb (například obsahu) umožňujících jiným osobám, například vývojářům aplikací a provozovatelům webů, získávat ze Zoologeru data nebo nám data poskytovat.
  • Jako „informace“ označujeme fakta a další informace o vás, včetně akcí provedených uživateli a osobami, které nejsou uživateli a využívají Zoologer.
  • Jako „obsah“ označujeme cokoli, co vy nebo ostatní uživatelé s pomocí Služeb Zoologeru zveřejníte, poskytnete nebo sdílíte.
  • Jako „data“ nebo „uživatelská data“ označujeme veškerá data, včetně obsahu uživatele nebo informací o něm, která vy nebo třetí strany mohou získat z Zoologeru nebo poskytnout Zoologeru prostřednictvím platformy.
  • „Zveřejněním“ nebo „publikováním“ označujeme zveřejnění příspěvku na Zoologeru nebo jeho jiné zpřístupnění prostřednictvím Zoologeru.
  • Jako „použití“ označujeme využití, kopírování, zveřejnění nebo zobrazení, distribuci, úpravu, překlad a vytvoření odvozeniny.
  • Za „aplikaci“ považujeme libovolnou aplikaci nebo web, který používá platformu nebo k ní využívá přístup, a také všechny ostatní subjekty, které od nás získávají nebo získaly data. Pokud již nepoužíváte přístup k platformě, ale neodstranili jste veškerá od nás získaná data, bude se na vás pojem aplikace vztahovat do doby, než data odstraníte.
 • Ostatní

  • Toto Prohlášení představuje smlouvu mezi vámi a společností Flying Penguins s.r.o. Pojmy „nám“, „my“ a „naše“ označují společnost Flying Penguins s.r.o.
  • Toto Prohlášení tvoří úplnou smlouvu mezi oběma stranami týkající se Služby Zoologeru a nahrazuje veškeré předchozí smlouvy.
  • Pokud by kterákoli část tohoto Prohlášení pozbyla platnosti, zůstávají ostatní části plně v platnosti a nepozbývají účinnosti.
  • Pokud neuplatníme kteroukoli část tohoto Prohlášení, nebude to považováno za zřeknutí se tohoto Prohlášení.
  • Jakékoli dodatky nebo vzdání se práv týkající se tohoto Prohlášení musí být učiněny písemně a námi podepsány.
  • Nepřenesete žádné ze svých práv ani závazků vyplývajících z tohoto Prohlášení na nikoho jiného bez našeho svolení.
  • Veškerá naše práva a závazky vyplývající z tohoto Prohlášení jsou plně převoditelná v případě fúze, převodu vlastnictví nebo majetku nebo opatření na základě zákona či jiné situace.
  • Žádné ustanovení tohoto Prohlášení nás nezbavuje zodpovědnosti dodržovat zákony.
  • Tímto Prohlášením nejsou poskytována žádná oprávnění třetích stran.
  • Vyhrazujeme si všechna práva mimo práv, která vám výslovně přísluší.
  • Při používání Zoologeru budete dodržovat všechny příslušné zákony.

Používáním Služeb Zoologeru souhlasíte s tím, že takový obsah a informace můžeme shromažďovat v souladu se Zásadami používání dat, které mohou být čas od času upraveny.

Tato smlouva byla sepsána v češtině. Pokud by některá přeložená verze této smlouvy byla ve sporu s českou verzí, je rozhodující česká verze.

Datum poslední revize: 05.04.2017